World Class Maintenance - Vedlikeholdsledelse

Hva gjør din bedrift for å sikre en velfungerende vedlikeholdsorganisasjon?

Hva gjør din bedrift for å oppretteholde en fremtidsrettet vedlikeholdskompetanse?

Opplæringen er utviklet av NFV (Norsk Forening for Vedlikehold) for å gi deltakerne en bred og oppdatert kompetanse innen vedlikeholdsområdet. Opplæringen bygger blant annet på NS-EN 15628 Vedlikehold - Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell og kravspesifikasjon utarbeidet av EFNMS (European Federation of National Maintenance Society).
Opplæringen er delt opp i fem faglige moduler, hvorav en modul er besøk hos ledende nordisk/europeisk industri. Tilnærmingen til fagstoffet vil skje gjennom forelesninger, gruppearbeid, workshop, plenumsdiskusjoner og selvstudium.
Dokumentasjon fra kursene er omfattende og består av lærebok, internasjonale standarder, faglige artikler og notater.

Se når neste kurs arrangeres her!

Kurset er godkjent som grunnlag for den teoretiske kunnskapen ved akkreditert sertifisering som vedlikeholdsleder med muligheter til å avlegge en avsluttende eksamen. Ved bestått eksamen kan kursdeltakerne søke om akkreditert sertifisering og IPC-sertifisering (Interna-tional Personnel Certification) som vedlikeholdsleder dersom øvrige krav til utdannelse og yrkes- og ledererfaring er oppfylt. 

Kurset dekker kompetansekravene i den akkrediterte sertifiseringsordningen som er fastsatt med bakgrunn i NS-EN 15628, vedlikehold – kvalitetskrav for vedlikeholdspersonell, krav til vedlikeholdsledelse (punktene C1 – C7) og normative krav for IPC-sertifisering av Main-tenance Management. NS-EN 15628 er den ledende standarden innenfor kvalifisering av vedlikeholdspersonell over store deler av verden.
Akkreditert sertifisering er verdensomspennende, dvs. at sertifikatene har gyldighet i alle land med en nasjonal offentlig akkrediteringsordning.

EKSAMEN

Sertifiseringen baserer seg på eksamen og praktisk erfaring. Eksamen er frivillig, og det er ikke noe krav om at deltakerne går opp til eksamen. For krav til kunnskap og kompetanse til sertifisering se www.norsksertifisering.no. Eksamen avlegges på 1 dag og blir arrangert 1 – 2 måneder etter avsluttet kurs.